۞ امام علی (ع) می فرماید:
تمام كارهاى نيك و حتى جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون آب دهان است در برابر درياى پهناور.

برچسب : مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر

احکام: مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر

احکام: مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر

مراحل و مراتب امر معروف و نهی از منکر ۱. امر و نهی قلبی. ۲. امر و نهی لسانی(زبانی). ۳. امر و نهی عملی. توجه: رعایت مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر واجب است یعنی تا به مرحله‌ی پایین‌تر مقصود حاصل می‌شود نباید وارد مرحله‌ی بالاتر شد. ۱. امر و نهی […]